İhtiyati Haciz Kararına itiraz

İhtiyati Haciz konusunda en çok merak edilen iki husus;

İhtiyati Haciz Kararına itiraz edilebilir mi?

İhtiyati Haciz Kararına Hangi sebeplerle itiraz edilebilir? şeklindedir.

Kanun No:2004 Kabul Tarihi:09.06.1932 R.G. Tarihi:19.06.1932 R.G. No:2128 olan İcra ve İflas Kanunu madde 265 tüm bu sorulara yanıt vermektedir. 

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz başlıklı icra İflas Kanunu Madde 265 düzenlemesi;
"Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere,mahkemenin yetkisine ve
teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine
tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.
Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde
ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.
Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.
İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine
iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya
kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.
İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu
öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyati haciz kararının icrasını
durdurmaz." şeklindedir. 

Avukat Nazime Kalan