Sigorta Hukuku

Müvekkillerimize tüm Türkiye'de sigorta hukuku alanında kapsamlı ve profesyonel bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu alanda sunulan hizmetler;

 • Ölüm ve Cismani Zarardan Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Zarar Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Mal Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Mal Sigortası Türleri
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Tehlike Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Hayat Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlıklar
 • Ayrıca sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanarak eksikliklerin tespit edilmesi
 • Sigorta alanında hukuki başvurular
 • Sigorta Hukukundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

Sunulan hizmetlerimiz kapsamında veya dışında uygulamada sıklıkla karşılaştığımız konulara kısaca değinmek gerekirse;

Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi Tazminat


TBK (Türk Borçlar Kanunu) 53.maddesine göre

Ölüm halinde uğranılacak zararların kapsamı şunlardır;

1. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün yitirilmesi ya da azalmasından kaynaklanan kayıplar.

2. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin (eş ve çocuklar bunlar yoksa miras hukukuna göre diğer mirasçılar )bu sebeple uğradıkları kayıplardır.

3. Cenaze giderleri.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:


Genel anlamda destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kişinin hayattayken destek verdiği kişilerin aldıkları bu destekten  ölüm sebebiyle mahrum kalınması sonucu destek alan kişilerin uğradıkları zarardır.

Destekten yoksun kalma tazminatı davasını kimler açabilir?

Destekten yoksun kalma tazminatı üçüncü kişilere (yani ölenin yakınlarına) tanınmış bir haktır. Yasal mirasçıların yanı sıra ;mirasçı olmasa dahi bu desteği aldığını ispatlayabilen ve ölüm olmaması durumunda bu destekten faydalandığını ispat edebilen kişiler hak sahipleridir. 

Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında etkili olan faktörler nelerdir?

Tazminat hesabında ölen kişinin gerçek geliri esas alınır. Kişinin başka bir işte çalışıp çalışmadığı toplam gerçek gelirine dikkat edilir. Kişinin geliri belirlenemiyor ise ölüm tarihinde geçerli asgari ücret esas alınarak hesaplama yapılır.

Desteğin kişinin ölümünden sonra hak kazanılan dul ve yetim aylığı vb.  Sosyal güvenlik kurumundan karşılanan ödemeler tazminat miktarını hesaplanmasında etkili faktörlerdir ve tazminat miktarını azaltıcı sebeplerdendir.

Ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı belirlenirken desteğin ne kadar süreceği, çocukların bakım ve eğitim ve gelişme giderleri vs dikkate alınır. 

Cismani Zarar:


Cismani zarar genel anlamda kişinin vücut bütünlüğünün bozulması sonucu ortaya çıkan zararları ifade etmektedir.

Türk Borçlar Kanunu 54. maddesi gereği cismani zararlar;

 1. Tedavi giderleri.
 2. Kazanç kaybı.
 3. 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 4. 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardır.

Cismani zarar tazminatı;

Kaza sonucu geçici süreyle iş göremezlik durumunda oluşan maddi kayıplar,
Kaza sonucu sakatlık ve uzuv kaybı gibi kalıcı hasarlar,
Kaza sonucu oluşan hastane ve tedavi masrafları,
İş gücü kaybı nedeniyle gelecekte oluşabilecek zararlar

Cismani zarar tazminatı davaları kimlere karşı yöneltilir?

Trafik kazası sonucu olmuşsa; Zarar gören ve yasal mirasçılar tarafından haksız fiile neden olan faile ve aracın sahibi, aracın sürücüsü ve sigorta şirketine karşı açılabilmektedir.

Manevi Tazminat:

Türk Borçlar Kanunu 56. maddesi gereğince “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.”

Manevi zarar haksız fiil sonucu maddi matemaktiksel olarak hesaplanabilir tüm değerlerin haricinde ;  ruhsal olarak yaşanılan sıkıntı, elem, acı ve ızdırabın bir nebze giderilmesi amaçlanmıştır. Kanun ve yerleşik içtihatlar gereği manevi tazminat zengileştirme amacı gündemeyeceğinden çok yüksek miktarlarda manevi tazminata hükmedilemez.

Manevi tazminat talepli davalarda yine  ölüm varsa ölenin yasal mirasçıları veya haksız fiilden zarar görmüş kimseler tarafında açılmalıdır.